Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2014-06-02 kl 13.00

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Patrik Sassersson, Yvonne Steen-Ohlander,  Aina von Bredow, Kalle Engqvist, Kerstin Johansson, Cecilia Nordqvist och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Ps 870 ur Psalmer i 90-talet samt lästes ur Joh.15:26-16:4

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassören.

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Ungdomskörläger för högstadiet 24-25 oktober-14 på St.Sigfrids folkhögskola

Gosskörläger 24-25 /1-15.

Barnkördag 25 april 2015 i Värnamo församling, repertoar under framtagning.

Beslutade att betala 11125 kr inkl moms för extern ljudfirma vid Barnkörlägret den 15-18 juni

Beträffande ungdomskörlägret beslutades att det var av stor vikt att ha med pojkar på lägret och därför att denna gång betala deltagaravgiften för samtliga körsångare.

 

§ 5 Ansökan om bidrag har inkommit från Stranda-Handbörds kontrakt gällande kördag. Denna fråga bordlades vid förra sammanträdet då ansökningstiden för våren ännu inte hade gått ut. Då inga ytterligare ansökningar inkommit beslutades att bidra med 8 000kronor.

 

§ 6 Extra kyrkosångsfest den 18-19 oktober i Kalmar då det repertoarmässigt blir repris av 2013 års kyrkosångsfest. Patrik Sassersson, Peter Wänehag och Paul Torstensson planerar tillsammans gällande det praktiska. Beträffande övningar och hur de äger rum bestämmer förbundsdirigenterna detta tillsammans med Paul T.

 

§ 7 Presenterades förslag på ”Policy gällande tider för avbokning av deltagande i av Ksf anordnat arrangemang”, ”Policy gällande alkohol, drog och tobak vid av kyrkosångsförbundet anordnade läger för barn och ungdomar” samt ”Policy gällande deltagaravgifter i värdförsamling där arrangemang anordnade av kyrkosångsförbundet äger rum”.

Efter diskussioner återremitterades detta till Aina, Patrik och Inga-Lill för vidare framtagning av nytt förslag att presentera på nästa sammanträde.

 

§ 8 Att åka till funktionärskonferensen den 7-8 nov -14 i Uppsala utsågs Peter Wänehag, Aina von Bredow, Mona Wallinder och Inga-Lill Gustafsson.

 

§ 9 Under punkten övriga ärenden.

Nyårsmötet den 12 jan-15. Yvonne undersöker plats samt bokning. Mona Wallinder och Kerstin Johansson jobbar fram ett programförslag som tilltalar präster, musiker, diakoner och körsångare.

 

§ 9 Kommande sammanträden;

Måndagen den 6 oktober samt 10 november-14. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 10 Sammanträdet avslutades och Kalle Engkvist tackades för sitt arbete som suppleant samt önskades lycka till på den nya tjänsten i Kristianstad, Lunds stift.

 

 

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.