Protokoll fört vid förbundsstämma med
Växjö stifts kyrkosångsförbund
Församlingshemmet, Nygatan 6, Växjö 2014-01-13

 

§ 1 Förbundsstämman öppnades av ordförande Peter Wänehag .

 

§ 2 Till förbundsstämmans ordförande utsågs Peter Wänehag

 

§ 3 Till sekreterare för förbundsstämman utsågs Inga-Lill Gustafsson.

 

§ 4 Upprop av ombud för stiftsförbundets körer. De närvarande personerna representerade

Kråksmåla, Värnamo, Jönköping-Sofia, Teleborg, Väckelsång, Växjö Domkyrkoförsamling, Bodafors, Madesjö, Söraby, Värnamo Maria, Älghult, Nybro-St.Sigfrid, Kalmra Domkyrkoförsamling, Dädesjö, Gårdsby, Åseda, Nottebäck, Örsjö, Skatelöv, Sofia-Järstorp, Barnarp

 

§ 5 Till att jämte förbundsstämmans ordförande justera protokollet utsågs
Sonja Alexandersson & Sofia Stynsberg

 

§ 6 Den föreslagna dagordningen föredrogs och godkändes.

 

§ 7 Inga nya ärenden uppkom.

 

§ 8 Föregående förbundsstämmas protokoll (2012-01-09  lästes och lades det till handlingarna.

 

§ 9 Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

 

§ 10 Balans- och resultatrapporter från 2012 och 2013 av revisorerna granskade föredrogs.

 

§ 11 Ordförandeklubban lämnades över till Patrik Sassersson och därefter beviljade förbundsstämman styrelsen ansvarsfrihet för 2012 & 2013.

Ordförandeklubban lämnades åter till Peter Wänehag.

 

§ 12 Beslöts på föregående årsmöte att framgent uppdra åt styrelsen att fatta beslut gällande ersättningar.

 

§ 13 Årsavgiften för 2015 och 2016 fastställdes att vara 300 kr per församling eller per kyrka med egen kyrkomusikalisk verksamhet. Föredrogs också ett budgetförslag för 2015 och 2016, vilka lades till handlingarna.

§ 14 Ordförandeklubban lämnades över till Patrik Sassersson och därefter omvaldes Peter Wänehag till ordförande i Växjö stifts kyrkosångsförbund.

Ordförandeklubban lämnades åter till Peter Wänehag.

 

§ 15 Till vice ordförande omvaldes Mona Wallinder.
Till kassör omvaldes Aina von Bredow.
Till sekreterare omvaldes Inga-Lill Gustafsson.
Till styrelseledamot omvaldes Cecilia Nordquist.

 

§ 16 Till styrelsesuppleanter valdes Karl Engquist (omval) Johannes Friberg (omval) och

Kerstin Johansson (nyval).

 

§ 17 Barn- och ungdomskörssektionen valdes enligt följande:
Omval av Inga-Lill Gustafsson - tillika sammankallande, Sofia Stynsberg, Pär Hammarlund och Sara Karinsdotter, nyval av Annette Öderwall och Karin Einarsson
Till suppleanter i barn- och gosskörssektionen Carina Stjerquist Carlson och Annika Emilsson (nyval)

 

§ 18 Till förbundsdirigenter omvaldes Sten-Inge Petersson och Yvonne Steen-Ohlander samt Thomas Niklasson för 2014 , därefter får styrelsen i uppdrag att hitta ersättare.

 

§ 19 Till revisorer valdes Kerstin Åkesson, Växjö(omval) och Gunnel Gustavsson, Växjö (omval)

 

§ 20 Till revisorsuppleanter valdes Harald Petersson (omval) och Heléne Johansson, Jönköping (omval)

 

§ 21 Till valberedning utsågs Sonja Alexandersson, tillika sammankallande, Kerstin Jonsson och Sven-Olof Wallinder.

 

§ 22 Stämman uppdrog åt styrelsen att utse ombud till Sveriges kyrkosångsförbunds ombudsstämma 2015.

 

§ 23 Styrelsen fick i uppdrag att fundera kring inrättande av ett stipendium för ”Förtjänstfull utveckling av kyrkosången”.

 

§ 24 Förbundsstämman avslutades Ordförande Peter Wänehag tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet

 

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                          Peter Wänehag, ordförande

 

 

Sonja Alexandersson, justerare                             Sofia Stynsberg, justerare

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.