Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2013-09-09 kl 13.00

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Patrik Sassersson , Yvonne Steen-Ohlander, Kerstin Jonsson, Aina von Bredow, Cecilia Norquist och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs SvPs 755 samt lästes ur

Matt.11:28-30

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes med tillägget § 2 b ekonomisk rapport.

 

§ 2b Den ekonomiska rapporten inleddes med att vi sjöng en födelsedagssång för kassör Aina som nyligen haft bemärkelsedag. Därefter följde ekonomisk rapport.

 

§ 3. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Ungdomskördag för högstadiet 9 november 2013.

Gosskörläger tillsammans med Lunds stift , Karlskrona 24-26 jan-14

Barnkördag 5 april 2014 års i Lessebo .

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allegården, Kastlösa.

 

§ 4 Kyrkosångsfest den 19-20 oktober-13 i Jönköpings Sofia. Det har glädjande varit ett mycket stort antal körsångare och körer som önskar delta. Denna gång har arrangemanget lockat betydligt fler än det finns möjlighet att bereda plats. De körer som denna gång ej kunnat beredas plats kommer att ha förtur vid nästa kyrkosångshögtid.

I samband med kyrkosångsfesten har frågan framkommit om möjligheten att ta med anhöriga på supén. Detta är inte möjligt då supén är till för de som deltar i själva kyrkosångsfesten.

Peter och Mona kommer att hjälpas åt att bildligt dokumentera dagarna.

 

§ 5.Nyårsmöte den 13 januari-14 i samband med detta även årsmöte. Tonsättaren Karin Rehnqvist kommer att vara gästföreläsare.Då det också är årsmöte så uppmanar sekreteraren valberedningen att börja arbeta, de kommer att meddelas via mail. Kassören ser till att kassan revideras samt levererar ett bokslut och sekreteraren skriver verksamhetsberättelse.

 

§ 6 I samband med stiftsmötet i Växjö den 24-26 okt –13 kommer Ksf att presentera sin verksamhet i form av en utställning. Rollups lånas från Riks som belyser verksamheten nationellt. Ett bildspel sammanställs av bl a de bilder som Mona & Peter tar under kyrkosångsfesten. Inga-Lill och Peter sammanställer texter om Växjö Stifts ksf verksamhet samt gör ett enkelt infomaterial att dela ut där det står vad som händer i Växjö Stifts Ksf, hur pengarna satsas samt medlemsantal o dyl.

 

§ 7 Till förbundsstämman i Uppsala den 15-16 nov-13 kommer Peter Wänehag, Mona Wallinder, Cecilia Nordquist och Inga-Lill Gustafsson att åka.

 

§ 8 Under punkten övriga ärenden. Uppcheckning av vilka i styrelsen som ska ha Körjournalen. Patrik behöver uppgradera redigeringsprogrammet som används för att sköta hemsidan och önskade köpa in detta. Han uppmanades införskaffa behövlig programvara.

 

§ 9 Kommande sammanträden;

Måndagen den 25 november- 13 .Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 10 Sammanträdet avslutades.
Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.