Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Datum: 2012-01-23 kl 13.00.
Plats: Församlingshemmet, Nygatan

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Aina von Bredow, Patrik Sassersson,

Yvonne Steen- Ohlander , Patrik Sassersson, Kerstin Jonsson, Cecilia Nordqvist och

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare.

 

§ 1 Sammanträdet öppnades med att Sv ps 767 sjöngs samt att vår ordf. läste texten i Rom.1:16-17

 

§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes med tillägg under punkten 4 gällande organisationen kring rapporterandet till ksf riks.

 

§ 3 Förelåg inget från  kassören. Patrik redogjorde för kostnaden för hemsidan, 4-5000/ år. .

 

§ 4. Inga-Lill Gustafsson rapporterade från barn och ungdomskörsektionen om kommande aktiviteter.

Barnkördag kommer att äga rum den 21 april –12 i Nässjö församling. Körläger 17-20 juni-12 i Oskarshamn då mässan ”Barn i Guds tid” ska övas in och framföras, samt ungdomsgospeldag 11 februari 2012 med Jonas Engström.

Peter W redogjorde för tankar som uppkommit på riksplan gällande hur organiserandet av barnkörer ska ske i framtiden. Förslag att varje kör skarapportera med namn samt antal.

 

§ 5.Årets nyårsmöte blev för första gången inställt p g a för få deltagare. För att ta reda på vad som efterfrågas framkom ett förslag vid årsmötetatt det skickas ut en förfrågan i stiftet via hemsidan. Följande 10 förslag på tema framkom; Ensemblespel i gudstjänst, gemenskapen i kören, gregoriansk sång, kyrkan som konsertarrangör, kyrkohandboken, musik vid kyrkliga handlingar, frivilligarbete/korist i församlingen, temamässor, röstvård för alla åldrar, notpresentation , eget förslag. Beslöts också att den som svarar kryssar ifrån vilken kategori svaret inkommit, präst, musiker, korist, övrig församlingsmedarbetare.                              Nästa års nyårsmöte den 7 januari-13.

§ 6 Kyrkosångsfest går inte att arrangera i Jönköping den 6-7 oktober-12. Beslöts att flytta fram till den 20-21 okt-12 och då tillfråga Älmhult. Vid anmälan ska finnas möjlighet att kryssa för om man bara vill delta och sjunga i högmässan eller både högmässa och konsert, samt vilken stämma man sjunger.

 

§ 7.Inga övriga ärenden förelåg.

 

§ 8 Kommande sammanträden;

måndagen den 16 april-12 samt måndagen den 4 juni-12. Båda gångerna inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 9.Sammanträdet avslutades.

 

Vid protokollet                                                            Justeras

/Inga-Lill Gustafsson/                                                  /Peter Wänehag/

Inga-Lill Gustafsson, sekr.                                           Peter Wänehag, ordf.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.