Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Datum: 2012-11-12 kl 13.00.
Plats: Församlingshemmet, Nygatan

Närvarande: Aina von Bredow, Patrik Sassersson,

Yvonne Steen Ohlander, Kalle Engqvist, Kerstin Jonsson, Cecilia Nordqvist,

Peter Wänehag och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Sammanträdet öppnades med att vi tillsammans sjöng Sv Ps 733 samt att vår ordf. läste från Matt. 18:15-20

 

§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes.

 

§ 3 Ekonomisk rapport från kassören. Pengarna som betalats för att hjälpa till med tryckningen av ILCO´s sångbok har tyvärr kommit tillbaka då något fel gällande kontonummer eller dylikt föreligger.

Aina undersöker vidare denna fråga.

Ksf i Växjö har beviljats en hel Stiftskollekt på Kyndelsmässodagen den 3 februari-13.

 

§ 4. Inga-Lill Gustafsson rapporterade från barn och ungdomskörsektionen.

Gosskörläger 26-27 januari 2013 i Sofiakyrkan i Jönköping under Petter Ekbergs ledning.

Barnkördag i Mönsterås 13 april 2013 samt ungdomskördag för högstadiet hösten 2013.

Barn och ungdomskörssektionen har under en tid haft svårt att samla sina deltagare vid samlingarna, även om deltagarna i god tid vet om datumen så prioriterar man andra saker. Hur höja statusen?

Önskemål om att den förbundsdirigent som kommer att vara med vid ex barnkördagar även är med då repertoaren väljs.

§ 5.Christer Svensson har tackat ja till att medverka vid nyårsmötet den 7 januari-13. Temat blir ”Dop, vigsel och begravning- möten och utmaningar”.  Ola Isaksson eller Patrik Sassersson talar om handboken, den nya mässan med musik från Costa Rica presenteras. Yvonne Steen Ohlander kollar upp att lokalbokningarna är gjorda. Ingen avgift kommer att tas ut av deltagarna. I samband med avslutningsgudstjänsten kommer en kollekt att tas upp som tillfaller ILCO. Patrik kommer att starta upp en Facebooksida för Växjö Stifts kyrkosångsförbund.

§ 6 Kyrkosångsfest blir det i Jönköping Sofia den 19-20 oktober-13. Repertoaren är redan fastställd och finns att inhämta på stiftets hemsida. För att underlätta för deltagande körer att öva in materialet kompletterar Patrik med länkar till cyberbass på hemsidan.

Patrik tillfrågar också Jönköpings Sofia om deras möjligheter att bjuda på en konsert under helgen samt att stå kostnaderna för söndagens lunch.

 

§ 7 Ansökan om bidrag från Stranda-Handbörs kontrakt gällande en kontraktsdag under våren, då Vivaldis ”Gloria” kommer att framföras. Frågan bordläggs till första mötet på det nya året, då det fortfarande tidsmässigt är möjligt att ansöka om ekonomiskt bidrag.

 

§ 8. En tyst minut hölls för den tidigare kassören Yngve Wirkander som avlidit. Begravningsgudstjänst hölls i Ljuders kyrka den 26 oktober-12. Informerades om att en summa satts in till Sveriges kyrkosångsförbund för att hedra hans minne.

 

§ 9 Kommande sammanträden;

Måndagen den 18 mars-13 samt måndagen den 3 juni-13. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 11.Sammanträdet avslutades.

 

Vid protokollet                                                            Justeras

/Inga-Lill Gustafsson/                                                  /Peter Wänehag/

Inga-Lill Gustafsson, sekr.                                           Peter Wänehag, ordf.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.