Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2014-02-03 kl 13.00

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Patrik Sassersson , Yvonne Steen-Ohlander,  Aina von Bredow, Kalle Engqvist, Thomas Niklasson, Cecilia Nordqvist och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs SvPs 37 samt lästes ur

Joh.1:14-18.

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassören. Påminnelse till ordförande och sekreterare om att skicka in kollektansökan till Domkapitlet gällande stiftskollekt.

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Gosskörläger tillsammans med Lunds stift, Karlskrona 24-26 jan-14 då 36 killar + ledare deltog

Barnkördag 5 april 2014 års i Hovmantorp.

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allegården, Kastlösa.

Ungdomskörläger för högstadiet 24-25 oktober-14 under planering

 

§ 5 Extra kyrkosångsfest den 18-19 oktober i Kalmar då det repertoarmässigt blir repris av 2013 års kyrkosångsfest. Förbundsdirigenterna tillsammans med Paul Torstensson, domkyrkoorganist i Kalmar, får i uppdrag att kolla upp behovet av instrumentalister osv

Peter , Patrik  och Paul Torstensson kontrollerar vad som behövs gällande lokaliteter och kringarrangemang. Kalmar bjuder på konsert på lördagen samt söndagens lunch.

 

§ 6 Årsmötets förslag gällande inrättande av stipendium.

Styrelsen funderar vidare över utformning av stipendium, summa, målgrupp osv

 

§ 7 Policy gällande tider för avbokning av deltagande i av ksf anordnat arrangemang

Till nästa sammanträde fick Aina, Patrik och Inga-Lill i uppdrag att ta fram ett förslag.

 

§ 8 Lagen om registerkontroll

Styrelsen beslutade att; Ledare, i av kyrkosångsförbundet anordnade arrangemang gällande mer än en dag och som riktar sig till barn och ungdomar, rekommenderas att beställa utdrag ur polisregistret och sända in till kassör Aina von Bredow

 

§ 9 Under punkten övriga ärenden.

Aina, Patrik och Inga-Lill presentar förslag vid nästa sammanträde;

Policy gällande alkohol, drog och tobak vid av kyrkosångsförbundet anordnade läger för barn och ungdomar

Policy gällande deltagaravgifter i värdförsamling där arrangemang anordnade av kyrkosångsförbundet äger rum

 

§ 8 Kommande sammanträden;

Måndagen den 14 april-14 samt måndagen den 2 juni-14. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 10 Sammanträdet avslutades och tack framfördes till Kalle gällande nyårsmötet.
Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.