Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Datum: 2011-11-07 kl 13.00.
Plats: Själavårdscentrums lokaler

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Aina von Bredow, Patrik Sassersson, Kalle Engqvist, Kerstin Jonsson, Yvonne Steen- Ohlander , Cecilia Nordqvist och Inga-Lill Gustafsson, sekreterare.

§ 1 Sammanträdet öppnades med att Sv ps 169:1-2,7 sjöngs samt att vår ordf. läste texten i Luk.20:37-38, samt framförde en hälsning från vår förre ordförande biskop Jan-Olof Johansson.

§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes

§ 3 Vår kassör Aina von Bredow gav en ekonomisk rapport

§ 4. Inga-Lill Gustafsson rapporterade från barn och ungdomskörsektionen om genomförda och kommande aktiviteter. Körläger på Sunnerbogården den 29-30 oktober-11 då musikalen ”Ängel utan vingar” framfördes under ledning av kompositören Karin Runow. Lägret belv fulltecknat och fler hade önskat att delta. Barnkördag kommer att äga rum den 21 april –12 i Nässjö församling. Körläger 17-20 juni-12 i Oskarshamn då mässan ”Barn i Guds tid” ska övas in och framföras, samt ungdomsgospeldag 11 februari 2012 med Jonas Engström. Kontakt har också tagits med Kyrkosångsförbundet Riks för att få klarhet vad som är Växjös ansvar vid genomförandet av Ungdomskörsfestivalen 2016, inget klart besked har lämnats.

§ 5.Rapport från kyrkosångsfesten 15-16 oktober där det var 260 deltagande körsångare. En härlig helg där det dock tål att tänkas på tidsperspektivet gällande mat och förflyttningar om det blir så stort antal en annan gång. Mycket positivt med den inledande konserten med kyrkomusikerkören.

§ 6 Peter Wänehag, Mona Wallinder och Aina von Bredow rapporterade från förbundsstämman i Stockholm 28-29 okt.-11.

§ 7 Bidragsansökan från Vidinge kontrakt gällande bidrag för uppförandet av ”Förklädd Gud” bordlades med motiveringen att detfortfarande finns möjlighet för andra körer/ kontrakt att inkomma med önskemål om bidrag gällande hösten. Ärendet kommer att tas upp vid det konstituerande sammanträdet efter årsmötet 9 jan-12.  För att på bästa sätt fördela de budgeterade medel mellan olika kontraksevenemang under hösten / våren bör ansökan om bidrag ha inkommit till styrelsen i god tid ( 1/6) innan sista sammanträdet på våren, samt (1/12) för att kunna behandlas på första sammanträdet nästkommande år.

§ 8.Nyårsmötet den 9 jan-2012 En arbetsgrupp bestående av Sten-Inge Petersson, Yvonne Steen-Olander och Patrik Sassersson har arbetat vidare med detta. Oratoriet ”Levande vatten” kommer att presenteras av kompositören Stefan Klaverdal Som komplement kommer nya dopsånger att presenteras samt tal om nya handboken som en direkt fortsättning på sommaren/höstens fortbildningar i ämnet. Avslutning i Domkyrkan.

I samband med nyårsmötet kommer också årsmöte att äga rum. På detta sätt ges det möjlighet att komma i fas med frågan om ansvarsfrihet för styrelsen..

§ 9.Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet                                                            Justeras

/Inga-Lill Gustafsson/                                                  /Peter Wänehag/

Inga-Lill Gustafsson, sekr.                                           Peter Wänehag, ordf.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.