Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2013-11-25 kl 13.00

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Patrik Sassersson , Yvonne Steen-Ohlander, Kerstin Jonsson, Aina von Bredow, Kalle Engqvist, Thomas Niklasson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs SvPs 629 samt lästes ur

Psaltaren 102.

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes med tillägget

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassören.

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Ungdomskördag för högstadiet 9 november 2013 med ett 40-tal deltagande ungdomar

Gosskörläger tillsammans med Lunds stift, Karlskrona 24-26 jan-14

Barnkördag 5 april 2014 års i Hovmantorp.

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allegården, Kastlösa.

Undersöka möjligheten att ha höstlovsläger 2014 för ungdomar.

 

§ 5.Nyårsmöte den 13 januari-14 i samband med detta även årsmöte. Tonsättaren Karin Rehnqvist kommer att vara gästföreläsare.

 

§ 6 En kort redogörelse från förbundsstämman i Uppsala den 15-16 nov där Peter Wänehag, Mona Wallinder, Cecilia Nordqvist och Inga-Lill Gustafsson deltog. Till ny förbundsordförande i Sveriges kyrkosångsförbund valdes Jan-Olof Johansson, nuvarande biskop i Växjö.

 

§ 7 Under punkten övriga ärenden. Då antalet anmälda till höstens kyrkosångshögtid var betydligt fler än vad som kunde delta, beslutade styrelsen att anordna en extra kyrkosångsfest 2014 med samma repertoar som den i Jönköping i höstas. De anmälda som ej fick plats 2013 i Jönköping har förtur, under förutsättning att de är anmälda innan deadline.

 

§ 8 Kommande sammanträden;

Måndagen den 14 januari-14 konstituerande sammanträde efter årsmötet.

Måndagen den 3 februari-14. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 10 Sammanträdet avslutades.
Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.