Stadgar för Växjö stifts kyrkosångsförbund


Ändamål

§ 1
Växjö stifts kyrkosångsförbund är en sammanslutning av inom Växjö stift verksamma körer och ensembler.

§ 2
Förbundets syfte är att i Växjö stift arbeta för kyrkomusikens höjande och fortgående förnyelse samt att vara ett forum för samtal över kyrkomusikaliska frågor och andra spörsmål, som berör korister, kyrkomusiker och präster i deras gemensamma tjänst. Förbundet skall särskilt ägna sig åt att utveckla och stimulera körverksamheten i stiftet.

§ 3
Förbundet utdelar till särskilt förtjänta personer hederstecken, märken o. dyl. enligt bestämmelser fastställda av riksförbundsstämman.

Medlemmar

§ 4
Förbundet består av körer och ensembler enligt § 6, samt enskilda medlemmar.

§ 5
Inträde i Växjö stifts kyrkosångsförbund vinnes genom inbetalning av årsavgiften, vars storlek fastställes av förbundsstämman. Medlemsavgift gäller församling med alla däri verksamma kyrkomusikensembler, eller i förekommande fall (distrikts-)kyrka med egen körverksamhet, samt fristående grupper enligt § 6.

Verksamhet

§ 6
Förbundets verksamhet bedrivs på stifts-, kontrakts- och församlingsnivå.
Även fristående körer och ensembler, som önskar arbeta i kyrkosångsförbundets anda, kan anslutas till förbundet.

Årsavgift

§ 7
Årsavgiften till förbundet fastställes vid varje årsstämma för nästkommande två kalenderår.
För att tillgodogöra sig subvention vid Växjö stifts kyrkosångsförbunds olika arrangemang krävs att årsavgiften inbetalts för de senaste fem kalenderåren. Inbetalning kan ske retroaktivt.

Förbundsstämma

§ 8
1. Beslut om förbundets verksamhet fattas av styrelsen, som är förbundets högsta organ i dess angelägenheter.
2. Förbundsstämman består av ombud, valda enligt § 11, samt förbundsstyrelsens ledamöter.
3. Ordinarie förbundsstämma hålles vartannat år.
4. Extra förbundsstämma hålles, då styrelsen finner det erforderligt, eller då minst en fjärdedel av anslutna församlingar/körer/ensembler kräver detta.
5. Förslag till dagordning för förbundsstämman upprättas av förbundsstyrelsen. Förhandlingarna leds av förbundsordföranden.
6. Vid ordinarie förbundsstämma förekommer
a) upprop av ombuden,
b) val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll,
c) fastställande av dagordningen,
d) beslut om nya ärendens upptagande till behandling,
e) års-, förvaltnings- och revisionsberättelser,
f) beslut om ansvarsfrihet,
g) behandling av ingivna motioner,
h) fråga angående arvoden och andra ersättningar åt förbundets funktionärer,
i) fastställande av årsavgift samt budget för nästkommande två kalenderår,
j) val av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, förbundsdirigenter och ytterligare en ledamot i styrelsen. Dessutom väljs tre suppleanter.
k) val av sex ledamöter i Barn- och ungdomskörsektionen, varav en sammankallande. Dessutom väljs två suppleanter till denna sektion.
l) val av två revisorer och två personliga suppleanter,
m) utseende av valberedning samt
n) övriga ärenden.
7. Samtliga val vid ordinarie förbundsstämma gäller nästkommande två kalenderår.

§ 9
Motioner skall senast två månader före stämman inlämnas till styrelsens sekreterare. Ärendet skall beredas av styrelsen och föreläggas förbundsstämman för avgörande.

§ 10
1. Varje ärende utom valärende, som förekommer å förbundsstämman, skall innan avgörande sker, beredas av förbundsstyrelsen.
2. Beslut å förbundsstämman fattas genom öppen omröstning och med enkel majoritet utom då fråga är om stadgeändring (§ 19).
3. Val skall, om något ombud så yrkar, ske med slutna sedlar.
4. Varje ombud och styrelseledamot äger en röst. Ledamot av förbundsstyrelsen må dock icke delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller val av revisorer.
5. Är vid omröstning röstetalen lika, äger ordföranden utslagsröst. Om vid val med slutna sedlar rösterna utfaller lika, företages lottning.
6. Medlem av förbundet, som icke är ombud, äger rätt att närvara vid förbundsstämman och delta i överläggningarna men icke i besluten.

Ombud
§ 11
Ombud till förbundsstämma jämte personliga suppleanter utses av respektive till Växjö stifts kyrkosångsförbund anslutna körer/ensembler.
Därvid utses ett ombud per församling/kyrka med egen körverksamhet/fristående grupp, för vilka avgift har erlagts till förbundet före den 1 juli det år förbundsstämman äger rum eller, om särskilda skäl föreligger, under föregående år.
I mån av möjlighet därtill må vid val av ombud såväl korister, kyrkomusiker som präster bli representerade.

Förbundsstyrelse

§ 12
Förbundets angelägenheter handhas av en förbundsstyrelse bestående av fem ledamöter och tre suppleanter (§ 8 mom. 6 k). Vid valet må om möjligt såväl olika medlemskategorier som verksamhetsformer bli representerade.

§ 13
1. Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott om tre personer.
2. Förbundsdirigenterna är ständigt adjungerade i styrelsen.
3. Förbundsstyrelsen äger besluta att till sina sammanträden adjungera person/er för enstaka ärenden, särskilt uppdrag och/eller viss tid
4. Förbundsstyrelsen sammanträder minst två gånger varje år och är beslutsmässig, då minst fem ledamöter/suppleanter är närvarande.
5. Förbundsstyrelsen skall eftersträva att fördela arbetet med barn- och ungdomskörer till Barn- och ungdomskörsektionen och anvisar, inom av förbundsstämman beslutade ramar, ekonomiska resurser för deras arbete.
6. Förbundsstyrelsen bör söka samarbete med närstående organisationer, t.ex. Sensus, och utser representanter för detta arbete.

§ 14
Förbundsstyrelsen är skyldig att på lämpligt sätt informera förbundets medlemmar om den löpande verksamheten. Den skall genom utskick, hemsida etc. hålla medlemskörerna underrättade om aktuella förbundsärenden. Den har att med Växjö stift etablera kontakt för bevakning och information i enlighet med syftet för förbundets verksamhet.

§ 15
Förbundsstyrelsen äger rätt att till hedersledamot kalla person, som inom förbundet eller på annat sätt gjort sig särskilt förtjänt av förbundets erkänsla och tacksamhet.

Ekonomi

§ 16
1. Det åvilar förbundsstyrelsen, att inom föreskriven tid, ansöka om tillgängliga kollektmedel och även i övrigt verka för att förbundet tillförs nödvändiga ekonomiska resurser.
2. Faktura å medlemsavgiften sänds ut till kyrkomusikerna i församlingarna före ingången av det år avgiften avser.
3. Avgifterna uppbäres av kassören, som efterhand insänder den av riksförbundets stämma fastställda medlemsavgiften till riksförbundet.

§ 17
1. Förbundsstyrelseledamöter, barn- och ungdomskörsektionsledamöter, revisorer jämte övriga funktionärer erhåller rese- och traktamentsersättning i enlighet med förbundsstämmans beslut.
2. Förslag till budget för kommande valperiod upprättas av förbundsstyrelsen och fastställes av förbundsstämman.
3. För all förbundets egendom är förbundsstyrelsen ansvarig.
4. Styrelsen fastställer attestordning i samråd med förbundets revisorer.

§ 18
Förbundets räkenskaper föres per kalenderår. Efter bokslut tillställes de revisorerna.

Stadgeändring

§ 19
Förslag om ändring av dessa stadgar kan väckas endast i den ordning som i § 9 sägs. För ändringens godkännande fordras minst två tredjedels majoritet vid ordinarie förbundsstämma.

Förbundets upplösning

§ 20
1. Förbundet kan upplösas, om förslag härom behandlats enligt § 9 och vid medlemsomröstning minst två tredjedelar av dessa röstar därför.
2. Förbundets tillgångar skall i så fall användas för något förbundets verksamhet närstående ändamål, varom förbundsstämman beslutar.

Stadgarna antagna vid Kyrkosångsfesten i Oskarshamn 2002-10-20
Justering av namnet på Barn- och ungdomskörsektionen beslutades 2009-01-07

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.