Protokoll fört vid förbundsstämma med
Växjö stifts kyrkosångsförbund
Församlingshemmet, Nygatan 6, Växjö 2012-01-09

 

§ 1 Förbundsstämman öppnades av ordförande Peter Wänehag . Därefter gemensam sång ”När du ser en droppe glittra”  samt  textläsning ur Jes.42:1-7

 

§ 2 Till förbundsstämmans ordförande utsågs Peter Wänehag

 

§ 3 Till sekreterare för förbundsstämman utsågs Inga-Lill Gustafsson.

 

§ 4 Upprop av ombud för stiftsförbundets körer. De närvarande personerna representerade

Gårdsby, Bolmsö / Tannåker, Kråksmåla, Växjö domkyrkoförsamling, Norra Sandsjö, Färgaryd, Söraby, Tolg & Tjureda , Skatelöv, Kalmar domkyrkoförsamling, Nybro

 

§ 5 Till att jämte förbundsstämmans ordförande justera protokollet utsågs
Paula Sassersson & Olle Herverius

 

§ 6 Den föreslagna dagordningen föredrogs och godkändes.

 

§ 7 Inga nya ärenden uppkom.

 

§ 8 Föregående förbundsstämmas protokoll (2011-01-10) lästes, efter påpekande om att ”Lagan” fanns med 2 ggr som närvarande församling samt att det heter ”barn och ungdomskörssektionen”, lades det till handlingarna.

 

§ 9 Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

 

§ 10 Balans- och resultatrapporter från 2010 och 2011 av revisorerna granskade föredrogs.

 

§ 11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010. Ordförandeklubban lämnades över till Olle Heverius och därefter beviljade förbundsstämman styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

Ordförandeklubban lämnades åter till Peter Wänehag.

 

§ 12 Beslöts på föregående årsmötet att framgent uppdra åt styrelsen att fatta beslut gällande ersättningar.

 

§ 13 Årsavgiften för 2013 och 2014 fastställdes att efter en höjning vara 300 kr per församling eller per kyrka med egen kyrkomusikalisk verksamhet. Föredrogs också ett budgetförslag för 2013, vilket lades till handlingarna.
 

§ 14 Till ordförande i Växjö stifts kyrkosångsförbund omvaldes Peter Wänehag.

 

§ 15 Till vice ordförande omvaldes Mona Wallinder.
Till kassör omvaldes Aina von Bredow.
Till sekreterare omvaldes Inga-Lill Gustafsson.
Till styrelseledamot omvaldes Cecilia Nordquist.

 

§ 16 Till styrelsesuppleanter valdes Karl Engquist (omval) Johannes Friberg (omval) och

Kerstin Jonsson (omval).

 

§ 17 Barn- och ungdomskörssektionen valdes enligt följande:
Omval av Inga-Lill Gustafsson - tillika sammankallande,
Elisabet Carcamo Storm, Anki Bladh-Lindeqvist, Sofia Stynsberg, Pär Hammarlund och  Sara Karinsdotter
Till suppleanter i barn- och gosskörssektionen Mia Andersson (omval) och Kerstin Johansson (omval)

 

§ 18 Till förbundsdirigenter omvaldes Thomas Niklasson, Sten-Inge Petersson och Yvonne Steen-Ohlander.

 

§ 19 Till revisorer valdes Kerstin Åkesson, Växjö(omval)  och Gunnel Gustavsson, Växjö (omval)

 

§ 20 Till revisorsuppleanter valdes Harald Petersson (omval) och Heléne Johansson, Jönköping (omval)

 

§ 21 Till valberedning utsågs Annica Sjöstrand, tillika sammankallande, Sonja Alexandersson och Sven-Olof Wallinder.

 

§ 22 Stämman uppdrog åt styrelsen att utse ombud till Sveriges kyrkosångsförbunds ombudsstämma 2013.

 

§ 23 Styrelsen föreslog en stadgeändring under §18 till följande ordalydelse ; ”Förbundets räkenskaper föres per kalenderår. Efter bokslut tillställes de revisorerna.” Denna ändring beslutades.

 

§ 24 Under punkten övriga frågor informerades om kommande aktiviteter samt reflekterades över att årets nyårsmöte blev inställt. Förslag att det skickas ut en förfrågan i stiftet om vad som efterfrågas på nyårsmötet. Förslag om lämplig helg för höstens kyrkosångshögtid ( 6-7 okt.-12) lämnades också.

 

§ 24 Förbundsstämman avslutades Ordförande Peter Wänehag tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet

 

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                          Peter Wänehag, ordförande

 

 

Paula Sassersson, justerare                                    Olle Herverius, justerare

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.